کتابخانه طب سنتی ایران

پایگاه جامع طب سنتی ایران با فعالیت تحت نظارت دانشگاه شاهد ، یک مرکز دانشگاهی می باشد. این مسئله سبب شده که اساتید دانشگاهی در این مرکز از بیان و انتشار مطالب غیر علمی همواره خوداری نمایند.

با توجه به غنای علمی بالای طب سنتی ایران اساتید مرکز تحقیقات طب سنتی در تلاش هستند تا بتوانند منابع غنی این طب را احیا و بازنویسی کنند. از مجموعه کتاب هایی که بازنویسی شده است برخی کتاب های تخصصی و برخی عمومی به حساب می آیند. این تلاش ارزشمند در چهارچوب طرحی به نام " احیای میراث مکتوب طب سنتی" انجام می گیرد.

کتاب هایی که تاکنون از این طرح بدست آمده برخی تالیف و برخی بازنویسی از کتب مرجع طب سنتی می باشند. در نظر داریم بخشهایی از هر کتاب را در سایت کتابخانه ی طب سنتی ایران قرار دهیم.

کتابخانه ی طب سنتی ایران علاوه بر این که معرفی اجمالی از کتاب های طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی را در بر دارد ، لیست کتاب های موجود در کتابخانه ی درمانگاه طب سنتی ایران -زیر نظر دانشگاه شاهد- را نیز در بر دارد .

علاوه بر این موارد ، کتابخانه ی طب سنتی ایران  در بردارنده نسخ خطی بسیار ارزشمندی می باشد که نام آنها در این سایت قرار خواهد گرفت تا امکان دسترسی به این کتاب های ارزشمند برای علاقمندان فراهم گردد.

 
داروشناسی

کلیات  داروشناسی

 

دل‌مشغولی تمام باشد به‌‌سبب عارضه و رنجی که می‌رسد از جهت قصور اطباء،

و به حقیقت باید دانست که: الّذی انزل الدّاء انزل الدّواء،

و لیکن خلق چنین دانند که چون دارو از دکان صیدلانی بیاوردند و طبیب به کار داشت، کفایت افتاد،

و این خطاست زیرا که

پیشین باید که مریض را الهام دهند در احتیاط طبیب،

آنگه طبیب را الهام دهند در اختیار دارو

تا خاطر وی در جنس دارو و مقدار آن و وقت استعمال آن به جانب صواب منصرف شود

که اندر این هر سه معنی، خطا به صواب مشتبه بود به غایت.

پس اصلِ کار الهام مریض است و الهامِ طبیب؛

و این هر دو الهام در دکّان هیچ صیدلانی نیابند

که کلید آن در ملکوت آسمان نهاده‌اند در خزانه ملائکه،

که هر هدایت که خلق را باشد به صواب کارها، همه از خزانه ملائکه رود...

مکاتیب غزّالی (فضائل الانام من رسائل حجة‌‌الاسلام)؛

برگرفته از کتاب پزشکی در ادبیات ایران زمین (منبع3)

 
سموم و گزش‌ها

 

 

[سموم و گزش‌ها]

[گزیدن عقرب]

در معالجه سموم، نافع است از گزیدن عقرب: گاورس و نمك را گرم كرده، [یا پارچه‌ای كه آن را نزدیك آتش می‌برند تا گرم شود] بر موضع بگذارند و خوردن پیاز و حلتیت و بندق [و سیر] و آشامیدن شراب صرف قوی نافع است.

صفت تریاقی كه نافع است: زراوند طویل و جنطیانا و حبّ‌الغار و مر و بیخ حنظل و بیخ افسنتین [نبطی] اجزاء برابر، با عسل سرشته، به قدر جوز بنوشند.

صفت دوایی دیگر كه مفید است: برگ سداب خشك و حلتیت و مر و زراوند طویل اجزاء برابر، به عسل سرشته [ميل نمايند].

[محل نيش را] با جندبیدستر و نفط سفید بر موضع بمالند یا با زیتی كه در آن سیر جوشانیده باشند بمالند [و اگر سیر بیابانی بود قوی‌تر خواهد بود].

و نفع [می‌كند] بالخاصیه: گذاشتن نقره بر موضع و طلا كردن كبریت، و [يا] ضماد نمودن به خردل كوفته، و [يا] طلا كردن به فرفیون و زیت، و [يا] به فلفل و زیت، و [يا مصرف يك درهم] بندق هندی [كه معروف به رته مي‌باشد] و میعه سائله به آب سرد و [يا كفلمه كردن مقداری] نمك ساییده و [یك درهم[1]] شب.

[گزیدن رتیلا]

نفع می‌كند گزیدن رتیلا را آنچه نفع می‌كند گزیدن عقرب را، و نفع می‌كند گزیدن رتیلا را عرق در حمّام و در آب بسیار [گرم] داخل شدن و آشامیدن نبیذ حارّ.

[گزیدن مار]

و نفع می‌كند گزندگی[2] مار را اینكه اوّلاً ببندند [بالای آن] موضع را، یا قطع كنند موضع را اگر گزندگی افعی بسیار بد، و در انگشتان و امثال آن باشد، بعد از خوردن شیر[3] و شراب صرف، و [همچنين] خوردن روغن گاو و عسل كه با هم خوب گرم كرده باشند، چند مرتبه [مفيد است].

و گذاشتن محجمه بر موضع گزیده شده، و ضماد نمایند بعد از آن، پیاز [كوبيده].

صفت دواء [ملايم] مجرب: جندبیدستر، [مر]، فلفل، زرنیخ سرخ از هر یك نیم درم[4]، تخم شبت ده درم با میفختج[5] معجون ساخته، مثل جوز و كمتر و بیشتر به قدر احتیاج و مناسب سن بنوشند.

صفت تریاقی كه مجرب است:[6] فلفل سفید و وقورقاشرا[7] و فرنجمشك و بذرالبنج از هر كدام پنج درم، زراوند طویل و جنطیانا[8] و پیاز عنصل و جدوار و زعفران از هر كدام چهار درم، حبّ‌الغار[9]، افیون، مر صاف از هر یك هفت درم، سنبل عاقرقر[10]، جندبیدستر از هر یك درمی، با عسل سرشته، سه مثل ادویه معجون سازند.

صفت تریاق دیگر قوی [برای افعی گزيدگی]: [شونیز یك جزء،] فلفل یك جزء[11]، زراوند [مدحرج و] جندبیدستر از [هر] یك ربع جزء، به عسل معجون سازند و قدر جوز طلا [نمایند].

و نفع می‌كند: آشامیدن یك رطل از شیره كرنب با دو رطل نبیذ، و [يا] خوردن [3 درهم] سلیخه با ماءالعسل.

و خوردن عدس[12] نفع بسیار می‌كند، بعد از آنكه موضع را به قطران مالیده باشند.

و آشامیدن چهار وقیه[13] سركه جوشانیده، و آشامیدن آب برگ شفتالو[14] و آب مرزنجوش و فلفل و سداب و حلتیت[15] با شراب.

[و آشامیدن پوست زراوند مدحرج 3 درهم و با 4 اوقیه سركه گرم كرده، و همچنین خوردن تخم یونجه به اندازه 3 كفلمه كه روی آن سركه نوشیده شود].

و خوردن بیست درم آرد كرسنه[16] و از عقب [آن] نبیذ [خالص] آشامیدن، و خوردن مغز حبّ طربخ[17] [مفيد است].

[و هیچ چیز نافع‌تر از تریاق‌الافاعی- اگر در دسترس باشد- نیست].

[گزیدن سگ و گرگ]

نفع می‌كند گزیدن سگ دیوان و گرگ دیوان را: ضماد كردن موضع به پیاز و سیر و خردل و محجمه بر موضع گذاشتن، و اسهال نمودن به طبیخ افتیمون چندین مرتبه تا تنقیه كامل بشود. [و آشامیدن آب پنیر و اندكی شراب كهنه مفید است] و تدابیر اصحاب مالیخولیا در اوّل مرتبه كردن.

و نمی‌گذارند به [آن] مرتبه رسد كه از آب واهمه نماید و گفته شده است كه آشامیدن حضض هندی چهل روز، هر روز یك درم به ناشتا، مانع رسیدن به مرتبه مذكور می‌شود.

اما جالینوس بسیار تجربه كرده و نیافته است كسی را كه این دوا را خورده باشد [و] از آب واهمه نماید، صفت آن: خرچنگ نهری را در شدّت گرمای تابستان بگیرند و در دیگ مس كرده، در تنور گذارند قدری كه خشك شود و نسوزد، [و سپس از خاكستر مزبور به اندازه 10 جزء و از كندر 2 جزء و از جنطیانا 5 جزء گرفته] هر روز دو درم را بر آب پاشیده بیاشامند و اگر چند روز گذشته باشد بیاشامند سه درم [زيرا با اين كار از ترس از آب جلوگيری مي‌شود].

و نفع می‌كند در ایّام اوّل: اینكه نان [خشكه][18] را در آب بسیار خیسانیده، بنوشند كه ترطیب بدن می‌نماید و نرم می‌كند طبیعت را.


[گزیدن زنبور]

و نفع می‌كند گزیدن زنبور را: با سركه و خاك مالیدن و به بادروج مالیدن، و به مرهم سفیداب با مثل آن كافور طلا كردن، و بر بالای آن پارچه سرد كرده با یخ و برف انداختن، [و یا اینكه برگ ینبوت تازه بگذارند][19].

و برداشتن شیاف از یخ مفید است، تسكین درد و اطفاء حرارت می‌نماید.

و مالیدن سرگین گاو با سركه، و ضماد كردن به نمك و سكنجبین، و یا گل خطمی و سركه.

در آب گرم گذاشتن موضع و بعد از ساعتی بیرون [آوردن] و [سپس] در آب سرد گذاشتن، بسیار زود درد را ساكن می‌گرداند.

و آشامیدن آرد [قاووت و] شكر با آب برف نفع می‌كند.


 

 

 

[مسموميت‌ها][20]

 

كسی را كه ذراریح خورده، آشامیدن شیر و روغن بادام تلخ و اشكن‌های بسیار چرب خوردن و استعمال جمیع ادویه كه در باب حرقةالبول ذكر شد نمودن، نافع است.

نفع می‌كند كسی را كه مرداسنگ خورده باشد: خوردن مر مكی یك درم، فلفل نیم درم با شراب قوی و عرق كردن.

و نفع می‌كند كسی را دواءالفار[21] خورده باشد: آشامیدن مكرّر و بسیار [شیر] و حسایی از زرده تخم‌مرغ و پالوده دقیق[22] و كره و پیه گرده خصوصاً.

[و مسمومیت با زرنیخ و واجبی و زنگار و نظایر آن نیز به طریق فوق درمان می‌شود].

و مفید است كسی را كه لفاح[23] خورده باشد: ریختن آب سرد بر سر، آنقدر كه صبر تواند كرد و تجرع نمودن روغن شیره.[24]

و فایده می‌كند كسی را كه بذرالبنج خورده باشد: آشامیدن شیر گاو آنقدر كه به هوش آید و جوشانیده انجیر آشامیدن [و غذاهایی كه با شیر و شكر درست می‌كنند،] نافع است.

و مفید است كسی را كه دفلی خورده باشد: [خوردن] جوشانیده تمر و انجیر و دو درم تخم پنج ‌انگشت سفوف نمودن.

نافع است كسی را كه فطر و كماة بد[25] را خورده باشد: هر گاه حناق كرده باشد، قی كردن با سكنجبین و [آب] ترب و بوره، و آشامیدن آب‌كامه [و] بعد از [آن] خوردن خردل و آب نخود و قلیها و مطنجنات، و شراب كهنه صرف، قدر كمی آشامیدن.

 


[1]. ن: در بعضی نسخ دو درهم

[2]. در تحفه به همین شکل کتابت شده است: مصححان.

[3]. خ و چ و ن: سیر

[4]. چ و ن: یك درهم

[5]. در نسخه اصلی «محح» کتابت شده که با توجه به سایر نسخ تصحیح شد: مصححان.

[6]. این پاراگراف در نسخ  خ و چ و ن ذكر نشده است: مصححان.

[7]. فقط در تحفه و با خط خوش این واژه آمده است و معنی آن یافت نشد: مصححان.

[8]. در تحفه حنطیانا کتابت شده که تصحیح شد: مصححان.

[9] . در متن کتاب «حبّ‌الفار» نوشته شده است: مصححان.

[10]. املای درست این واژه «عاقرقرحا» می‌باشد: مصحّحان

[11]. چ و ن: ربع جزء

[12]. خ: الغبیری؛ چ و ن: قنابری

[13]. چ: اربع اواق الی خمسة

[14]. خ: ماء الورق التفاح

[15]. خ: ...و الثوم

[16]. خ و چ: دقيق‌الكرسنه؛ ن: گاودانه سنگكی (خلر)

[17]. خ: لب حبّ الاترج؛ چ: بزر الاترج؛ ن: و اگر 3 درهم از تخم اترج مصرف شود نيز مفيد است.

[18]. خ: خبز الحواری

[19]. خ: او یدلك بورق الینبوت الرطب. در حاشیه نسخه خ به خط کاتب، «التوث» نیز ذکر شده است: مصححان.

[20]. این مبحث در نسخه چ ذکر نشده است: مصححان.

[21]. ن: مرگ موش

[22]. خ: فالودج الرقیق؛ ن: پالوده‌های رقیق‌كننده

[23]. ن: اقونیطون

[24]. خ و ن: سركه

[25]. ن: قارچ سمی

 
توسعه برای ایرانیان وب سایت جومینا.

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری متولد 1341 در گلپایگان
پزشک عمومی؛ متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

تلفن کلینیک کوروش:  22247007

روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 16 تا 20

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047

جستجو...

ورود به سایت