شنبه ، 27 فروردين 1390 ، 21:24

اصطلاحات مربوط به افعال داروها

نوشته شده بوسیله محمد حمزه
به این مطلب رای دهید
(2 رای)

اصطلاحات مربوط به افعال داروها


طبقة اوّل: افعالی که به‌‌سبب کیفیت حرارت پدید می‌آیند.

مسخّن: یعنی گرم‌کننده. دارویی که حرارت بدن یا عضو را بالا می‌برد، مانند روغن گردو و گوشت گنجشک که مسخّن بدن‌اند، و  نارگیل و شقاقل که مسخّن کلیه هستند.

ملطّف: یعنی لطیف‌کننده. دوایی است که با حرارت معتدل خود قوام خلط غلیظ را رقیق می‌کند، مانند حاشا و زوفا و بابونه.

محلّل: یعنی به‌تحلیل‌برنده. دوایی است که با قوة حرارت خود اخلاط را از موضعی که به آن چسبیده‌اند جدا می‌کند و اجزای آنها را از هم می‌گسلد و جزء به جزء به صورت بخار دفع می‌کند تا حدّی که چیزی از آنها باقی نماند، مانند جُندِ بیدَستَر.

جالي: به معني پاك‌كننده است. هر دوایی که رطوبت‌های لزج غلیظ را از سطح عضو یا دهانة مسام[1] بزداید و دفع کند جالی نامیده می‌شود، مانند انزروت و ماءالعسل.[2]

مخشّن: یعنی زبر و درشت‌کننده. دوایی است که با قوّة قبض شدید و تجفیف خود، در پستی و بلندی اجزای سطح عضو اختلاف ایجاد می‌کند و سطح عضو را خشن می‌گرداند، مانند اکلیل‌الملک و خردل.

مفتّح: یعنی گشایندة سدّه‌ها. دوایی است که موادِ مانده در داخل مجاری و منافذ و تجویف‌های اعضا را به سوی بیرون به حرکت درمی‌آورد و موجب باز شدن این مجاری و منافذ می‌شود مانند فراسیون. مفتح‌ها یا با تلطیف و تحلیل، یا با تلطیف و تقطیع، یا با تلطیف و تغسیل، فعل خود را انجام می‌دهند و در هر حال از جالی‌ها قوی‌تر هستند. خوراکی‌های حرّیف، و خوراکی‌های مرّ لطیف یا لطیف سیّال اگر مایل به حرارت یا معتدل باشند مفتّح هستند؛ همچنین همة خوراکی لطیف حامض نیز مفتّح می‌باشند.

مُرْخی: یعنی سست‌کننده و رخوت‌آور. دوایی است که با قوة حرارت و رطوبت خود قوام اعضایی که مسام فشرده دارند نرم کرده، موجب گشاد شدن مسام آنها می‌شود؛ و از این رو موجب می‌شود فضولاتی که در آنها انباشته و حبس شده‌اند به‌آسانی دفع گردند، مانند ضماد شبت و بزر کتان.

مُنضِج: يعني اعتدال‌دهندة قوام اخلاط و مواد. دوايي است كه قوام اخلاط را تعديل، و آنها را قابل دفع می‌کند؛ چه مانند خشخاش خلط رقيق را غليظ سازد يا برعكس مانند حاشا (گونه‌ای آویشن) خلط غليظ را رقيق کند، يا آنکه مانند تخم شنبلیله خلط منجمد را نرم و سيال گرداند.

کاسرالرّیاح: یعنی شکننده و دفع کنندة ریاح. دوایی است که قوام ریاح غلیظ حبس شده در اعضا را با قوة حرارت و تجفیف خود رقیق می‌کند و آنها را یا دفع می‌کند و یا به تحلیل می‌برد، مانند تخم سداب.

مقطّع: یعنی جداکننده. دوایی است که به‌سبب قوة حرارت و لطافت و نفوذ خود بین سطح عضو و خلط لزجِ چسبیده به آن نفوذ می‌کند و بدون آنکه قوام خلط را تغییر دهد آن را از عضو جدا کرده، دفع می‌گرداند، مانند سکنجبین و خردل.

مُقَیِّیء: یعنی قی‌آور. دوایی است که با قوة حرارت خود اخلاط غلیظ جمع‌شده در مری و معده را رقیق کرده، به قی دفع می‌کند، مانند تخم ترب.

جاذب: به‌معني كِشنده به طرف خود است. دوای جاذب به‌‌سبب حرارت خود فضولات را از جایگاهشان حرکت می‌دهد و به سوی خود می‌کشد، مانند ثافسيا. دواهای شديدالجذب (مانند گوشت حلزون) می‌توانند خار و اجسام خارجی را از عمق بدن بکشند و به سطح عضو نزدیک کنند.

لاذع: یعنی گزنده. دوایی است که با قوة حرارت و شدّت نفوذش در عضو فرو می‌رود و در تعداد بسیار زیادی از منافذ نزدیک به‌همِ آن تفرق اتصال‌های کوچک ایجاد می‌کند. این تفرق اتصال گسترده است ولی هر واحد آن به‌ قدری جزئی است که به‌تنهایی قابل حسّ نیست، مانند استعمال خردل با سرکه یا سرکه به‌تنهایی.

محمّر: یعنی سرخ‌کننده. دوایی است که با‌ قوة گرمی و جذب خود، عضو را گرم می‌کند و خون را به سمت آن می‌آورد و موجب سرخی در سطح پوست عضو می‌شود، مانند خردل، انجیر و پونه.

حکّاک: یعنی به‌خارش‌آورنده. دوایی است که به‌‌سبب حدّت و گرمی خود، اخلاط گزنده و خارش‌آورنده را به سوی مسام پوست جذب می‌کند ولی نه به حدّی که در عضو زخم به وجود بیاورد، مانند گزنه.

مقرّح: یعنی زخم‌کننده و چرک‌آورنده. دوایی است که با قوة حرارت و نفوذ و جذب خود رطوبت‌های میان اجزای جلد را به تحلیل می‌برد و بین این اجزا پراکندگی ایجاد می‌کند و مواد ردی و تباه را به‌سوی آن جذب می‌کند و از این رو در آن قرحه پدید می‌آورد، مانند بلادر.

مُحْرِق: یعنی سوزاننده. دوایی است که به‌‌سبب قوة حرارت و نفوذش اجزای لطیف و رطوبت‌های عضو را به تحلیل می‌برد و خاکستر آنها را به جای می‌گذارد، مانند فرفیون، حلتیت و زرنیخ.

اَكّال: يعني خورندة عضو، دوایی که قوة تحليل و جلا و نفوذش بسیار زیاد باشد و بدین سبب اجزای جوهر عضو را از هم جدا و پراکنده کند اکّال نامیده می‌شود، مانند زنجار.

مفتّت: یعنی شکننده و خردکنندة سنگریزه. دوایی است که با قوة حادّ نافذش اخلاط لزج متحجّر را ریزه‌ریزه و نرم می‌کند، مانند حجرالیهود و خاکستر عقرب.

معفّن: یعنی بدبوکننده. دوایی است که با حرارت غریبه‌اش مزاج عضو و رطوبت‌ها و ارواحی که به‌سوی آن می‌آیند فاسد و متعفّن می‌کند و همة آنها را به تحلیل می‌برد و بی‌آنکه رطوبت‌ها را به حدّ سوختن و تأکّل برساند، قابلیّتشان را برای تبدیل شدن به عضو از بین می‌برد و این رطوبت‌ها را با حرارت غریبه‌اش متعفّن می‌کند، مانند زرنیخ و ثافسیا.

قاشر: یعنی خراشندة پوست و جداکنندة آن. دوایی است که به‌‌سبب شدّت قوة جلای خود پوست فاسد عضو را می‌زداید و می‌بَرَد، مانند زراوند و قسط.

 

طبقة دوم: افعالی که به‌‌سبب کیفیت برودت پدید می‌آیند.

مبرّد: یعنی سردکننده. دوایی است که با قوۀ مبردّش برودت ایجاد می‌کند، مانند کافور.

مقوّی: یعنی قوت‌بخش. دوایی است که قوام عضو و مزاج را تعدیل می‌کند و از این طریق عضو را از پذیرش مواد زائد و فضولات باز می‌دارد. این عمل داروهای مقوّی گاه مربوط به اعتدال مزاجشان است به نحوی که با گرم کردن عضو سردتر از اعتدال و سرد کردن عضو گرم‌تر از اعتدال مزاج آنها را تعدیل و تقویت می‌کنند (مانند روغن گل سرخ)، و گاه مربوط به صورت نوعیة آنها (بالخاصیه) است، مانند اثر گل مختوم و تریاق.

رادع: یعنی مانع و بازگرداننده. ردع در برابر جذب است؛ و رادع دوایی است که به‌سبب طبیعت سرد و قوة قبض خود حدّت گرمای عضو را می‌شکند و در آن فشردگی و انقباضی ایجاد می‌کند که موجب تنگ شدن مسام عضو می‌گردد. همچنین اخلاط رقیق سیّالی را که به سوی آن می‌روند به حالت جامد و غلیظ در می‌آورد و مانع ریختن آنها به داخل عضو می‌شود، مانند عنب‌الثعلب (تاج‌ریزی) که در ورم‌ها به‌کار می‌رود.[3]

مغلّظ: ضد ملطّف است و به‌معنی غلیظ‌کننده می‌باشد. دوایی است که قوام رطوبت‌ها را غلیظ‌تر می‌کند؛ چه از راه منجمد کردن و چه به‌وسیلة فسرانیدن و چه از راه آمیختن آن با مواد دیگر.

مفجّج: یعنی خام‌کننده. دوایی است که با قوة سردی خود فعل حرارت غریزی (و نیز فعل حرارت غریبه) بر غذا را باطل می‌کند و موجب ناقص شدن هضم و خام ماندن اخلاط می‌گردد. این فعل در برابر منضج و هاضم است. مانند کشک و ماهی‌ای که چند روز از صید آن گذشته باشد.

مخدّر: یعنی بی‌حس‌کننده. دوایی است که با‌ قوة برودت و یبوست و قبض خود اخلاط را منجمد می‌کند و مسام عضو را می‌بندد و مانع نفوذ روح نفسانی در عضو می‌شود و آن را اندکی بی‌حس کرده، از حرکت بازمی‌دارد. به‌عبارت دیگر، دوای مخدّر با ایجاد تکاثف در روح نفسانی حس و حرکت آن را کم می‌کند. اکثر مخدرات سرد و خشک هستند، مانند افیون.

طبقة سوّم: افعالی که به‌‌سبب کیفیت رطوبت پدید می‌آیند.

مرطّب: یعنی رطوبت‌بخش. دوایی است که به‌‌سبب رطوبت بسیار زیادی که دارد، در عضو رطوبت ایجاد می‌کند، مانند هندوانه و ماءالشعیر.

منفّخ: يعني نفخ‌آورنده. دوایی است که در جوهر آن رطوبت غريب غليظی باشد که در اثر فعل حرارت غريزي بر آن، به‌سرعت به تحلیل نرود بلکه به ریح استحاله شود، مانند لوبيا و نخود.

غسّال: یعنی شستشودهنده. دوایی است که بدون دخالت قوة فاعلة حرارت، بلکه تنها به‌وسیلة قوة جالی منفعلة رطوبت، اخلاط را به سیلان و حرکت در می‌آورد و آنها را از سطح عضو پاک می‌کند، مانند ماءالشعیر و آب نیم‌گرم.

مُوَسّخ قروح: یعنی چرک‌آورندة زخم‌ها. دوای مرطّبی است که با رطوبت‌های قرحه‌ها می‌آمیزد و با زیاد کردن رطوبت جراحات مانع خشک شدن آنها می‌شود، مانند موم‌روغن.

مزلق: یعنی لغزانندة فضولات و اخلاط. دوایی است که با قوة ملیّن و رطوبت لغزاننده‌ای که دارد به سطح مجرای گوارش لینت و رطوبت می‌بخشد تا حدّی که فضولات و اخلاط محتبس در آن به لغزش و حرکت درآیند و دفع شوند، مانند آلوی بخارا و لعاب‌ خطمی که برای لینت روده به‌کار می‌روند.

طبقة چهارم: افعالی که به‌‌سبب کیفیت یبوست پدید می‌آیند.

مجفّف: یعنی خشک‌کننده. دوایی است که رطوبت‌های عضو (یا بدن) را تلطیف می‌کند و به تحلـیل می‌برد و در آن خشکی ایجاد می‌کند، مانند سندروس.

قابض: به‌مفهوم حابس است، یعنی دوایی که با به‌هم آوردن و ایجاد انقباض در اجزای عضو، مواد را در آن حبس و نگهداری می‌کند، مانند میوة ابهل.

عاصر: یعنی فشارنده. دوایی است که با قوة قبض و جمع شدید خود اجزای عضو را چنان می‌فشارد که رطوبات رقیق موجود در خلل و فرج آن جدا می‌شوند و از منافذ عضو بیرون می‌روند، مانند ضماد هستة تمر هندی در دمل.

مسدّد: یعنی آنچه باعث تسدید و منع شود. دوایی است که به‌‌سبب یبوست و کثافت خود (مانند گوشت گاو) یا به‌‌سبب تغریه و لزوجت خود (مانند رشته و نشاسته) تدریجاً مجاری دفع مواد زاید را بند می‌آورد و در آنها سدّه ایجاد می‌کند.

مغرّی: یعنی تغریه‌کننده. دوای یابسی است که در آن رطوبت لزجی باشد که به منافذ و دهانة منافذ بچسبد و آنها را مسدود کند و مانع سیلان مواد از آن گردد، مانند صمغ عربی، کتیرا و نشاسته.

مُنبِت‌اللّحم: يعني رويانندة گوشت (آن را مُلحّم نيز می‌نامند). دوايي است كه با تعدیل مزاج و تجفیف لطیف و عقد (ستبر کردن و به‌هم آوردن) خوني كه وارد جراحت می‌شود باعث می‌شود آن خون به لحم (گوشت) استحاله یابد. دوای منبت موجب می‌شود که در محل جراحت، گوشت جديد صالح منعقد گردد و جراحت التیام پیدا کند، مانند بیخ انجدان.

خاتِم: یعنی ختم‌کننده. دوایی است که با قوة مجفّف خود رطوبت‌های سطح جراحت را خشک می‌کند و روی آن خشک‌ریشه پدید می‌آورد و زخم را هنگام التیام یافتن از آسیب‌های خارجی نگهداری می‌کند.[4]

طبقة آخر: داروهای موصوف به حسب افعالشان:

مسهل: یعنی اسهال‌‌آورنده. دوایی است که با قوة مسهل و حرارت، نفوذ، جلا، ترقیق و جذب و دفع خود، فضولات معدی و اخلاط فاسد را از نقاط دوردست و از عروق و منافذ بدن جذب کرده، از راه امعاء خارج و دفع می‌‌کند.

ملّین: یعنی لینت‌آورنده و نرم‌کنندة شکم. دوایی است که با قوت حرارت معتدل و رطوبت خود مواد موجود در معده و امعاء را خارج می‌کند، مانند مغز فلوس خیارشنبر و تمر هندی و شیرخشت.

مدرّ: یعنی ادرارآورنده (به مفهوم کلّی آن) یعنی چیزی که آب و رطوبات را از بدن براند، دوایی است که با قوة حرارت و تلطیف خود اجزای مائی غذاها و یا فضولات سیّالشان را از آنها بیرون می‌آورد و به‌‌‌‌صورت بول، عرق، حیض و شیر دفع می‌کند.

معرّق: یعنی عرق‌آور. دوایی است که با حرارت و تلطیف و ترقیق خود رطوبت‌های محتبس در پوست و اعضای نزدیک به آن را از راه عرق دفع و خارج می‌کند.

 


[1] . منفذها و روزنه‌‌هاي کوچک غیر محسوس در سطح پوست یا داخل بدن.  از مسام پوست عرق و بخار خارج مي‌گردد.

[2]. خاصيت اين دسته از داروها اين است كه با تحریک ترشحات، آنها را از روزنه‌‌هاي باريك و ريز سطح پوست یا مخاط خارج می‌كنند. برخی از اين داروها در شفاف ‌سازی پوست به‌کار می‌روند مثل انزروت كه شفاف‌كننده است و در زيبايي پوست به‌کار می‌رود. ماءالعسل نیز با جلای پرزهاي روده موجب پاکسازی روده و بهبود جذب غذا می‌شود.
روش تهیه ماء‌العسل:
دو جزو آب و یک جزو عسل را می‌جوشانند و کف آن را می‌گیرند تا یک سوّم آن تبخير شود، دوسوم باقیمانده ماء‌العسل است.

[3] . داروي رادع بايد برودت داشته باشد تا موجب ايجاد تکثیف و قبض در عضو شود و مسامات عضو را ـكه ورودی مايعات و مواد زايد هستند و موجب ورم می‌شوندـ تنگ کند یا ببندد. حكما اين‌طور فرض می‌كردند كه هر عضوي ورودي و خروجي‌هایی دارد، اگر ورود‌ مواد از طریق مسامات زياد شود عضو دچار تورم می‌شود كه با داروهاي رادع می‌توان ورودي‌هاي عضو را تنگ كرد و جلوي التهاب را گرفت. در طب جديد، التهاب چهار جزء دارد: 1. انبساط عروق (وازوديلاتاسيون)،
2. افزايش نفوذ پذيري عروق كه فاصله سلول‌هاي اندوتليال زياد می‌شود، 3. خروج مايعات به فضاي بين سلولي و 4. مهاجرت سلولهاي التهابي به موضع. طبق اين تعريف، رادع در مرحله ابتدا و تزايد یعنی آغاز ورم استفاده مي‌شود.

 

[4]. با هر دو تلفظ خاتَم و خاتِم درست است. اينها داروهايي هستند كه باعث تسريع در تشكيل خشكْ‌ريشه (دَلَمه) یا crust می‌شوند. خشك‌ريشه يك بافت موقتي است كه به پوشش‌ اپي‌تليال آسیب دیدة زير سطح خود امکان مي‌دهد تا زودتر بازسازی و ترميم شود. داروهاي خاتم در التیام زخم‌ها مفید هستند و معمولاً حرارت و خاصيت خشک‌کنندگي دارند.

 

محمد حمزه

محمد حمزه

E-mail: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
Login to post comments

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047