جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو بلغم

40 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 1 از 2
... بلغم هستند.  ...
شنبه, 27 فروردين 1390
2. تدبیر سوءمزاج
(کلیات طب سنتی ایران)
... مسهل صفرا منجر به خروج بلغم گردد یعنی در استفراغ افراط شده؛ و اگر سودا خارج ‌شود، یعنی خیلی از حدّ طبیعی خود گذشته است. در این موارد خروج خون نشانة بدیِ وضعیت و زنگ خطر است. نکته: بروز عطش و خواب ...
شنبه, 27 فروردين 1390
3. محمد بن زکریای رازی
(حکایات اهل نظر)
... نگهداری از اسب. [12]. میانگین: در میان. ميان. [13]. فاتر: آب نیمه‌گرم. [14]. نضجی: پختگی. [15]. سقط: بد گفتن، دشنام. [16]. اخلاط: منظور چهار خلط سودا، صفرا، بلغم، و خون است. .[17] در گذشته ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
... مفيد معمول داروسازي لندن جهت معالجة برنشيت مزمن، براي خارج كردن بلغم چسبنده و لزج كه به زحمت خارج مي‏شود: Ammoniacum mixture        fluid drachm      2 Ammoni chloride       Grains              10 ...
جمعه, 05 فروردين 1390
... حساسيت مي‌نويسد: يكي از عوارض آسم كه هميشه و مخصوصاً در مواردي كه آسم قدري طولاني بوده يا توأم با مقدار زيادي اخلاط بلغمي در سينه باشد بايد متوجه آن بود ضعف قلب است. آسم هميشه باعث ضعف قلب مي‌شود و ضعف ...
جمعه, 05 فروردين 1390
6. باب اول
(مطلب السوال)
... یسکن فی الوقت او یدلک اسفل رجلیه بدهن بنفسج و ملح فانه یسکن علی المکان. و اذا کان الصداع فی مؤخر الرأس ممّا یلی القمحدوه فان ذلک من البلغم و علاجه ان یتقیاء العلیل بالسکنجبین و ماءالفجل و یشرب علیه ماءالشبت ...
جمعه, 05 فروردين 1390
7. ترکیبات افیون
(رساله افیونیه)
... حافظه بيفزايد و کسی را که در زبان کندی بود زايل گرداند[108] و بلغم را بگدازاند[109] و خوانيق را فايده کند و خون را صافی سازد و آواز را بگشايد و از برای سُبات[110] و سهر سباتی و قولنج و مَغص، و برودت معده ...
جمعه, 20 اسفند 1389
8. s9
(رساله افیونیه)
...  تنبیه: از جمله تعویض مناسب فی‌الجمله تعویض به حبّ‌النیل است و در کتب، چنین مذکور است که[233] مسهل بلغم است و هیچ از کیفیّت و نشأة او[234] خبر نداده‌اند امّا شایع است که او را کیفیّت مفرط هست. مردم ...
جمعه, 20 اسفند 1389
... از بین می‌برد، برای گرفتگی صدا به علّت داد زدن بسیار مفید است]. و اگر كدورت آواز و خرخره حلقوم [از] بلغم بوده باشد: غرغره به خردل و جُلاّب نماید و [يا] فلفل را با عسل معجون كرده، حبّ‌ها در دهن نگاه دارد. ...
جمعه, 20 اسفند 1389
10. کلام استاد
(دفع المضار)
...  و اگر صفرا که گرم و خشک است غلبه کند، نشانهای گرمی و خشکی پیدا شود با تلواسه و اضطراب و گزندگی بدن، با سنگینی کمتر از خون. و اگر بلغم که سرد و تر است غلبه کند نشانهای سردی و تری پیدا شود با سنگینی ...
جمعه, 20 اسفند 1389
11. تدبير مأكول و مشروب
(حفظ صحت ناصری)
... نموده آنگاه غذا تناول نمايد و اگر در معده خلط بلغمي‌ باشد كه سبب لغزیدن غذا شود بايد كه از اغذية غليظه احتراز نموده و قبل از غذا و بعد از غذا افشرة عرق نعناع و[46] يا آبكامه و امثال آن ميل نمايد و شرب ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... مانند سواحل درياها از قبيل دارالمرز گيلان و مازندران و امثال آنها تابستانها گرم و تر مي‌باشند به واسطة ابخرة دريا و كثرت باران. و اين فصل موافق پيران و صاحبان مزاج سرد و تر و بلغمي است ولكن[20] موجب حدوث ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
13. درضروريات تدبيراكل
(حفظ صحت ناصری)
... باید كه پيش از خوردن غذا قدري از به و انار ميل نموده آنگاه غذا تناول نمايد و اگر در معده خلط بلغمي‌ باشد كه سبب لغزیدن غذا شود بايد كه از اغذية غليظه احتراز نموده و قبل از غذا و بعد از غذا افشرة عرق نعناع ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
14. تب‌ها
(قانون کوچک)
... با كمي شكر و نيز نان آغشته به آب انار میخوش ميل كند. پس از برطرف شدن تب به حمام رود و غذا خوردن عادي را به آرامي از سر گيرد.   باب دوم: تب روزانه بلغمي اين نوع تب ناشي از بلغم عفوني غالب بر معده ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... مي‌آيد و بر سه گونه است: گونه‌اي از آن خلط بلغم را پاك مي‌كند، اين اسهال را با تربد، غاريقون، حب‌النيل، شحم‌حنظل و امثال آن ایجاد مي‌كنند. گونه‌اي ديگر براي پاكسازي خلط صفراست و با هلیله زرد، سقمونيا ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... اگر ضعفش بخاطر سردی باشد آیا آمیخته به بلغم هست یا نه؟ اگر صرفاً سردی کرده باشد، درمانش فقط به گرمی ‌است: کمی ‌زنجبیل، دارفلفل، نانخواه و مصطکی را گرفته و آرد کرده سپس الک کنید و با عسلِ صافی، خمیر کرده ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... سوم: در بیان خواص ماهی ماهی تازه کلاً سردوتر، سریع‌الهضم و مولّد بلغم و شُل‌کنندة معده است. ماهی نمک‌سود کلاً گرم‌وخشک، سنگین و دیرهضم و تباه‌کنندة معده است، و صفرا و بلغم تولید می‌کند. تخم ماهی تازه، ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
18. واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به طعم‌ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... بلغم هستند.  ...
شنبه, 27 فروردين 1390
19. تدبیر سوءمزاج
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... مسهل صفرا منجر به خروج بلغم گردد یعنی در استفراغ افراط شده؛ و اگر سودا خارج ‌شود، یعنی خیلی از حدّ طبیعی خود گذشته است. در این موارد خروج خون نشانة بدیِ وضعیت و زنگ خطر است. نکته: بروز عطش و خواب ...
شنبه, 27 فروردين 1390
20. محمد بن زکریای رازی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... نگهداری از اسب. [12]. میانگین: در میان. ميان. [13]. فاتر: آب نیمه‌گرم. [14]. نضجی: پختگی. [15]. سقط: بد گفتن، دشنام. [16]. اخلاط: منظور چهار خلط سودا، صفرا، بلغم، و خون است. .[17] در گذشته ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
21. ابن‌سينا
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... باشد به وسائل طبيعي و غيرطبيعي چون خوي به وسيله مسامات، و بلغم به وسيله ريه و بيني، و خون به فصد و حجامت و نزف و نفث، و بول به وسيله مثانه، و فضول معده به قي يا اسهال، و مني به انزال و مباشرت، و چرک گوش ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
... مفيد معمول داروسازي لندن جهت معالجة برنشيت مزمن، براي خارج كردن بلغم چسبنده و لزج كه به زحمت خارج مي‏شود: Ammoniacum mixture        fluid drachm      2 Ammoni chloride       Grains              10 ...
جمعه, 05 فروردين 1390
... حساسيت مي‌نويسد: يكي از عوارض آسم كه هميشه و مخصوصاً در مواردي كه آسم قدري طولاني بوده يا توأم با مقدار زيادي اخلاط بلغمي در سينه باشد بايد متوجه آن بود ضعف قلب است. آسم هميشه باعث ضعف قلب مي‌شود و ضعف ...
جمعه, 05 فروردين 1390
24. رساله اسهالیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... در دویّم گرم و خشک، مُحلّل ریاح معده و امعاء و قابض طبع و به جهت مَغَص و اسهال بلغمی نافع [است]. اَنجبار: در سیّم سرد و خشک، قاطع خون جمیع اعضاء و مُسکّن قی و مقوّی امعاء و حابس اسهال مزمن خونی، شربتش ...
جمعه, 05 فروردين 1390
25. باب اول
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... یسکن فی الوقت او یدلک اسفل رجلیه بدهن بنفسج و ملح فانه یسکن علی المکان. و اذا کان الصداع فی مؤخر الرأس ممّا یلی القمحدوه فان ذلک من البلغم و علاجه ان یتقیاء العلیل بالسکنجبین و ماءالفجل و یشرب علیه ماءالشبت ...
جمعه, 05 فروردين 1390
26. مقدمه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... دویّم گرم و خشک، مُحلّل ریاح معده و امعاء و قابض طبع و به جهت مَغَص و اسهال بلغمی نافع [است]. اَنجبار: در سیّم سرد و خشک، قاطع خون جمیع اعضاء و مُسکّن قی و مقوّی امعاء و حابس اسهال مزمن خونی، شربتش ...
جمعه, 05 فروردين 1390
27. ترکیبات افیون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... حافظه بيفزايد و کسی را که در زبان کندی بود زايل گرداند[108] و بلغم را بگدازاند[109] و خوانيق را فايده کند و خون را صافی سازد و آواز را بگشايد و از برای سُبات[110] و سهر سباتی و قولنج و مَغص، و برودت معده ...
جمعه, 20 اسفند 1389
28. s9
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
...  تنبیه: از جمله تعویض مناسب فی‌الجمله تعویض به حبّ‌النیل است و در کتب، چنین مذکور است که[233] مسهل بلغم است و هیچ از کیفیّت و نشأة او[234] خبر نداده‌اند امّا شایع است که او را کیفیّت مفرط هست. مردم ...
جمعه, 20 اسفند 1389
29. رساله افیونیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... احداث کند، مثل خوابِ کسانی که ايشان را لِيثَرغُس باشد و آن، سرسامِ باردِ بلغمی است و لازم او سُبات و نسيان است[25]. ديگر آنکه اگر افيون با روغن گل سرخ بياميزند و سر را بدان تدهين کنند، صداع را فايده ...
جمعه, 20 اسفند 1389
30. s7
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
...  9)      و از آن جمله ردائت اخلاق است؛ جهت آنکه اخلاقِ آدم متغير می‌شود به تغيّر مزاج دموی، خندان و مسرور، و سوداوی[36] مغموم و محزون و صفراوی، غضبان و بلغمی، کسلان، و چون ردائت مزاج حاصل است، ردائت اخلاق ...
جمعه, 20 اسفند 1389
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047