جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو دماغ

52 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 1 از 2
... شقایق برای قطع رُعاف (خون‌دماغ) سودمند است. لخلخه: دوایی که همراه با مایعی در ظرفی ریخته شده، بر هم زده و بوی آن استشمام شود. ـ لخلخة گلاب برای تقويت قلب و رفع غشي و بي‌هوشي و تقويت مغز و نشاط نفس ...
شنبه, 27 فروردين 1390
2. مراتب قواي ادويه
(کلیات طب سنتی ایران)
... صورت نوعيه، و بالخاصيه عبارت از آن است، مانند حجراليهود در تفتيت حصات که از لوازم کيفيت مزاجي اوست و تقطيع اخلاط را لازم دارد، و مانند اختصاص اسطوخودوس به دماغ که از لوازم حرارت مزاجي اوست و تلطيف اخلاط ...
شنبه, 27 فروردين 1390
3. داروي بيهوشي
(حکایات اهل نظر)
... مي‎گردد و حالت بيهوشي دست مي‎دهد كه ممكن است ده روز طول بكشد، مگر آن‎كه سركه به دماغ او رسانده شود، در این حالت مي‎توان عضوي از بدن را قطع كرد و يا داغ نمود و يا تيري را از بدنش بيرون كشيد. در اين زمينه ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
4. حكايت باز و جالينوس
(حکایات اهل نظر)
... مرگ حايل مي‎شود او، و هر علت كه در امعا و احشا[24] ایجاد گردد و سعال[25] و خناق[26] و فواق[27] و نوازلي كه از سر و دماغ به حلق و سينه مي‎ريخته باشد ساكن مي‎گرداند.[28]²       .[1] در مقابل ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
5. محمد بن زکریای رازی
(حکایات اهل نظر)
... افتاد. چون از خواب بيدار شد، ديدم كه دو سه دفعه پي هم به قضاي حاجت رفت و بعد از آن آرام گرفت و در بيداري پيوسته آب دهن انداختي. دانستم كه ماده حار از دماغ وي به معده همي‌ريزد و چون بيدار مي‌شود همان مواد ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
6. خون گرفتن
(حکایات اهل نظر)
... كباب همي‌كردم و مرغ همي‌گردانيدم تا خانه از بخار كباب پر شد و بر دماغ او رفت و با هوش اندر آمد، بجنبيد و بناليد. پس شربتي بخورد. و مفرّحي ساختم او را معتدل، و يك هفته معالجت كردم. خون به جاي باز آمد ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
7. علی بن عباس اهوازي
(حکایات اهل نظر)
... مادتي بود در دماغ كه به ياری فيقرا[5] فرود آمدي. وجه معالجتش جز اين نبود كه كردم.[6] پندنامه اهوازي اهوازي در باب دوم مقالة نخست از كتاب اول كامل الصناعة الطبية الملكي اندرزها و وصايايي را از گفته‌های ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
8. رساله اسهالیه
(مطلب السوال)
... سرد و خشک است، مخدّر و مُنوّم و مُسکّن دردها و دوای شریفی است در حبس اسهال و نوازل نظیری ندارد، خاصّه اگر اسهال به واسطة دماغ باشد و شیافش با مُرّّمکی و زعفران بالسّویه به جهت زحیر، مجرّب [است]، قدر شربتش ...
جمعه, 05 فروردين 1390
9. باب اول
(مطلب السوال)
... و سفیدی رنگ و کدورت حواس خصوصاً اگر مادّه در دماغ باشد و اغلب این است که در زیادتی نور قمر شدّت می‌کند. علاجش آن است که بگیرند عاقرقرحا و اسطوخودوس و بسفایج و افتیمون، مساوی هم کوفته و بیخته با دو وزن ...
جمعه, 05 فروردين 1390
10. مقدمه
(مطلب السوال)
... سرد و خشک است، مخدّر و مُنوّم و مُسکّن دردها و دوای شریفی است در حبس اسهال و نوازل نظیری ندارد، خاصّه اگر اسهال به واسطة دماغ باشد و شیافش با مُرّّمکی و زعفران بالسّویه به جهت زحیر، مجرّب [است]، قدر شربتش ...
جمعه, 05 فروردين 1390
11. s9
(رساله افیونیه)
... دهان[110] و ضعف هضم به واسطة قوّت تبرید، و ایراث صرع به واسطة آن است که ضعف هضم اصعاد ابخرة غلیظه به جانب دماغ می‌کند و بطون دماغ[111] که از ابخره یا از رطوبت[112] که از ابخره متولّد شود ممتلی گردد و[113] ...
جمعه, 20 اسفند 1389
12. s3
(رساله افیونیه)
... را قدرت حاصل شود[13] و اين معنی مجرّب است و از برای سرفة کهن نفع تمام دارد. حقير می‌گويد: منشأ نفع او سرفه را، چند چيز بود: يکی منع مادّة نازل از دماغ يا نازل[14] از هر عضو که باشد چون مادّه به سينه ريزد ...
جمعه, 20 اسفند 1389
13. s7
(رساله افیونیه)
... بسيار قوی است که عصب را بسيار متأذّی[13] ساخته و از او تمدّد يا تشنّج حاصل شده، و آنکه در عضلات چنبر گردن است، آن قريب به دماغ است[14] يا آنکه مراد اطبّاء از کزاز که افيون محدث آن است، اطلاق اوّلي است. ...
جمعه, 20 اسفند 1389
14. s5
(رساله افیونیه)
... نيز به جانب دل خواهد بود و از اين اجتماع قوّتی و اشتعالی در آن حرارت‌ها حادث می‌شود و به واسطة آن < اشتعال>[4]، انبساطِ تمام ظاهر می‌شود و اثر[5] آن، به دماغ و اطراف و ساير مواضع می‌رسد و اين حال ...
جمعه, 20 اسفند 1389
15. بيماري‌های چشم
(تحفه سلیمانیه)
... و گذاشتن آنها بر روی سر] و سایر چیزها كه دماغ را تر می‌سازند مثل غذاهای رطب خوردن و حمّام مرطّب بسیار رفتن و در آب صاف چشم گشودن، بسیار. [سیلان آب از چشم[56]] صفت كحلی كه سیلان آب از چشم ...
جمعه, 20 اسفند 1389
... کتاب: زکام: مراد به زكام علتی است كه مواد سیلان نمایند از مقدم دماغ بر بالای بینی. نزله: مراد به نزله سیلان مواد است به حلق و بعضی سیلان ماده از دماغ را نزله می‌گویند}. در معالجه زكام و نزله ...
جمعه, 20 اسفند 1389
17. کلام استاد
(دفع المضار)
... این نیز خیلی خطر است از برای آن که از حرکت اخلاط عفونت پیدا می‌شود و اگر به جایی می‌ریزد ورم حاصل می‌شود و آفات [در] همۀ اعضا خاصه دماغ ظاهر می‌گردد، به فصد باید کرد و خون به قدر حاجت باید گرفت و اگر به ...
جمعه, 20 اسفند 1389
18. تدبير حركت و سكون
(حفظ صحت ناصری)
... راه رفتن و رياضت دماغ، فكر در مسائل و حفظ مطالب [است و] هر كه استكثار نمايد در حفظ، قوّت حافظه او قوي مي‌گردد و رياضت سينه و حنجره، خواندن به آواز بلند است ولكن بايد که ابتدا از[13] اخفاء و حضیض[14] شروع ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... و كثرت نوازل و قلاع و قروح و عقر [است]. چهارم مساكن يابسه: اهل و سكّان آن یابس‌المزاج خشك و لاغر مي‌باشند و پوست ايشان خشك و گاه منشق مي‌گردد از شدت يبس و دماغ ايشان خشك مي‌باشد و فكر در امور غامضه و ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... خوابیدن باعث سیلان مواد و[3] فضول بر غیر مجاری است و محدث امراض ردیه است به سبب صعود ابخره به دماغ مانند کابوس و صرع و سکته و نزله و سل و وجع ظهر و امثال اینها است و این قسم خواب مخصوص انبیاء و اولیاء ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
21. تب‌ها
(قانون کوچک)
... بيمار تحليل رود و توان بيمار ضعيف گردد و صدايش نازك شود و صورتش به سرخی گراید و چشمانش در گودي افتد و اين همه، عاملي بيروني و آشكار مثل اسهال يا خون‌دماغ شدید نداشته باشد و يا در اثر قطع خوراك نباشد تب ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
...  باب ششم: خواص ریشه سبزی‌ها ترب: گرم و خشک، مقوی هضم، نفخ‌آور سیر: گرم و خشک، گرمی‌بخش قلب و دماغ کلم و کلم رومی (کرنب و قنبیط): هر دو گرم و خشک و مولد سودا. هویجِ زردک: گرم و خشک، دیرهضم، نفخ‌آور ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
23. مراقبت از پوست
(حفظ صحت)
... دماغ و عُسرَتِ دَوَران جُمجُمي مي‌گردد ولي شايسته آن است که پيراني را که سرشان مو ندارد و اشخاصي را که دائماً مبتلا به اوجاع عصباني و درد دندان‌اند از اين قانون مستثنىٰ نماييم. يقة پيراهن و دستمال گردن ...
شنبه, 20 آذر 1389
24. كاسني گياه طبي
(مصطفوی 2)
... را در 2 ليوان آب جوشانده صاف كرده  صبح ناشتا ميل نمايند و براي تصفيه خون خوانندگان از فرمول‌هايي كه در اين مقاله ذكر شده استفاده نمايند.       1 – خون دماغ 1 –  عصير معدي: (اصطلاح  پزشکي ) ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
25. اصطلاحات مربوط به اشکال دارویی و شیوة کاربرد داروها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... شقایق برای قطع رُعاف (خون‌دماغ) سودمند است. لخلخه: دوایی که همراه با مایعی در ظرفی ریخته شده، بر هم زده و بوی آن استشمام شود. ـ لخلخة گلاب برای تقويت قلب و رفع غشي و بي‌هوشي و تقويت مغز و نشاط نفس ...
شنبه, 27 فروردين 1390
26. مراتب قواي ادويه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... صورت نوعيه، و بالخاصيه عبارت از آن است، مانند حجراليهود در تفتيت حصات که از لوازم کيفيت مزاجي اوست و تقطيع اخلاط را لازم دارد، و مانند اختصاص اسطوخودوس به دماغ که از لوازم حرارت مزاجي اوست و تلطيف اخلاط ...
شنبه, 27 فروردين 1390
27. داروي بيهوشي
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... مي‎گردد و حالت بيهوشي دست مي‎دهد كه ممكن است ده روز طول بكشد، مگر آن‎كه سركه به دماغ او رسانده شود، در این حالت مي‎توان عضوي از بدن را قطع كرد و يا داغ نمود و يا تيري را از بدنش بيرون كشيد. در اين زمينه ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
28. حكايت باز و جالينوس
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... مرگ حايل مي‎شود او، و هر علت كه در امعا و احشا[24] ایجاد گردد و سعال[25] و خناق[26] و فواق[27] و نوازلي كه از سر و دماغ به حلق و سينه مي‎ريخته باشد ساكن مي‎گرداند.[28]²       .[1] در مقابل ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
29. محمد بن زکریای رازی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... افتاد. چون از خواب بيدار شد، ديدم كه دو سه دفعه پي هم به قضاي حاجت رفت و بعد از آن آرام گرفت و در بيداري پيوسته آب دهن انداختي. دانستم كه ماده حار از دماغ وي به معده همي‌ريزد و چون بيدار مي‌شود همان مواد ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
30. خون گرفتن
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حکایات اهل نظر)
... كباب همي‌كردم و مرغ همي‌گردانيدم تا خانه از بخار كباب پر شد و بر دماغ او رفت و با هوش اندر آمد، بجنبيد و بناليد. پس شربتي بخورد. و مفرّحي ساختم او را معتدل، و يك هفته معالجت كردم. خون به جاي باز آمد ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047