جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو دموی،

6 آیتم را پیدا کرد.

1. رساله اسهالیه
(مطلب السوال)
... یک مثقال است. بزرقطونا: در سیّم سرد و تر است. مُسکّن تشنگی و حرارت و نافع خشونت امعاء و شکننده حدّت صفراء و حبس کننده اسهال دموی، خاصّه، بو دادة او و لعاب او در ابتداء اسهالات مستعمل و به جهت قرحة امعاء ...
جمعه, 05 فروردين 1390
2. مقدمه
(مطلب السوال)
... یک مثقال است. بزرقطونا: در سیّم سرد و تر است. مُسکّن تشنگی و حرارت و نافع خشونت امعاء و شکننده حدّت صفراء و حبس کننده اسهال دموی، خاصّه، بو دادة او و لعاب او در ابتداء اسهالات مستعمل و به جهت قرحة امعاء ...
جمعه, 05 فروردين 1390
3. s7
(رساله افیونیه)
...  9)      و از آن جمله ردائت اخلاق است؛ جهت آنکه اخلاقِ آدم متغير می‌شود به تغيّر مزاج دموی، خندان و مسرور، و سوداوی[36] مغموم و محزون و صفراوی، غضبان و بلغمی، کسلان، و چون ردائت مزاج حاصل است، ردائت اخلاق ...
جمعه, 20 اسفند 1389
4. رساله اسهالیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... یک مثقال است. بزرقطونا: در سیّم سرد و تر است. مُسکّن تشنگی و حرارت و نافع خشونت امعاء و شکننده حدّت صفراء و حبس کننده اسهال دموی، خاصّه، بو دادة او و لعاب او در ابتداء اسهالات مستعمل و به جهت قرحة امعاء ...
جمعه, 05 فروردين 1390
5. مقدمه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... یک مثقال است. بزرقطونا: در سیّم سرد و تر است. مُسکّن تشنگی و حرارت و نافع خشونت امعاء و شکننده حدّت صفراء و حبس کننده اسهال دموی، خاصّه، بو دادة او و لعاب او در ابتداء اسهالات مستعمل و به جهت قرحة امعاء ...
جمعه, 05 فروردين 1390
6. s7
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
...  9)      و از آن جمله ردائت اخلاق است؛ جهت آنکه اخلاقِ آدم متغير می‌شود به تغيّر مزاج دموی، خندان و مسرور، و سوداوی[36] مغموم و محزون و صفراوی، غضبان و بلغمی، کسلان، و چون ردائت مزاج حاصل است، ردائت اخلاق ...
جمعه, 20 اسفند 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047