جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو دموی

12 آیتم را پیدا کرد.

1. رساله اسهالیه
(مطلب السوال)
... در دویّم گرم و خشک، مُحلّل و مُنقی معده و مُجفف رطوبات معده و امعاء [است]. اقاقیا: در دویّم سرد و در سیّم خشک و در حبسِ اسهال دموی و نزف‌الدم و اندمال جراحات، بی‌عدیل، قدر شربتش تا نیم مثقال است. انیسون: ...
جمعه, 05 فروردين 1390
2. باب اول
(مطلب السوال)
... فصد کند و چندان خون بگیرد تا در غش افتد خصوصاً در خناق دموی که ان‌شاءالله زایل شود. یا اینکه بگیرند سرگین سگ را با ربّ توت بیامیزند و بدان غرغره کنند فی‌الفور درد را ساکن می‌کند ان‌شاءالله‌تعالی و اگر ...
جمعه, 05 فروردين 1390
3. مقدمه
(مطلب السوال)
... گرم و خشک، مُحلّل و مُنقی معده و مُجفف رطوبات معده و امعاء [است]. اقاقیا: در دویّم سرد و در سیّم خشک و در حبسِ اسهال دموی و نزف‌الدم و اندمال جراحات، بی‌عدیل، قدر شربتش تا نیم مثقال است. انیسون: در ...
جمعه, 05 فروردين 1390
4. s7
(رساله افیونیه)
...  9)      و از آن جمله ردائت اخلاق است؛ جهت آنکه اخلاقِ آدم متغير می‌شود به تغيّر مزاج دموی، خندان و مسرور، و سوداوی[36] مغموم و محزون و صفراوی، غضبان و بلغمی، کسلان، و چون ردائت مزاج حاصل است، ردائت اخلاق ...
جمعه, 20 اسفند 1389
5. تب‌ها
(قانون کوچک)
... سایر منابع طبی در دسترس، صفت بقری برای تب دموی یا مطبقه نیامده است. سایر اسامی و انواع مطبقه عبارتند از ربو و عفن هستند.  ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
6. سیب
(مصطفوی 2)
... در مخزن‌الادویه نیز چنین می‌خوانیم : «پختة سیب در خمیر جهت اسهال دموی نافع است»، باور کنید پزشکان اروپا با این نوشته‌ها که در هزار سال پیش از مبدأ قانون ابن‌سینا به آن‌ها رسیده و در طول مدت این هزار سال ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389
7. رساله اسهالیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... در دویّم گرم و خشک، مُحلّل و مُنقی معده و مُجفف رطوبات معده و امعاء [است]. اقاقیا: در دویّم سرد و در سیّم خشک و در حبسِ اسهال دموی و نزف‌الدم و اندمال جراحات، بی‌عدیل، قدر شربتش تا نیم مثقال است. انیسون: ...
جمعه, 05 فروردين 1390
8. باب اول
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... فصد کند و چندان خون بگیرد تا در غش افتد خصوصاً در خناق دموی که ان‌شاءالله زایل شود. یا اینکه بگیرند سرگین سگ را با ربّ توت بیامیزند و بدان غرغره کنند فی‌الفور درد را ساکن می‌کند ان‌شاءالله‌تعالی و اگر ...
جمعه, 05 فروردين 1390
9. مقدمه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... گرم و خشک، مُحلّل و مُنقی معده و مُجفف رطوبات معده و امعاء [است]. اقاقیا: در دویّم سرد و در سیّم خشک و در حبسِ اسهال دموی و نزف‌الدم و اندمال جراحات، بی‌عدیل، قدر شربتش تا نیم مثقال است. انیسون: در ...
جمعه, 05 فروردين 1390
10. s7
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
...  9)      و از آن جمله ردائت اخلاق است؛ جهت آنکه اخلاقِ آدم متغير می‌شود به تغيّر مزاج دموی، خندان و مسرور، و سوداوی[36] مغموم و محزون و صفراوی، غضبان و بلغمی، کسلان، و چون ردائت مزاج حاصل است، ردائت اخلاق ...
جمعه, 20 اسفند 1389
11. تب‌ها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... سایر منابع طبی در دسترس، صفت بقری برای تب دموی یا مطبقه نیامده است. سایر اسامی و انواع مطبقه عبارتند از ربو و عفن هستند.  ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
12. سیب
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 2)
... در مخزن‌الادویه نیز چنین می‌خوانیم : «پختة سیب در خمیر جهت اسهال دموی نافع است»، باور کنید پزشکان اروپا با این نوشته‌ها که در هزار سال پیش از مبدأ قانون ابن‌سینا به آن‌ها رسیده و در طول مدت این هزار سال ...
پنجشنبه, 18 آذر 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047