جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو صفراوی

12 آیتم را پیدا کرد.

...  ـ نقوع اجاص (آلو بخارا) مرطّب معده است و برای رفع قي و غثیان صفراوی مفيد می‌باشد. لَعوق: به‌معني انگشت‌پیچ است. داروی لیسیدنی است كه از معجون رقيق‌تر باشد. ـ لعوق زوفا منقّی سینه از اخلاط غلیظ است. ...
شنبه, 27 فروردين 1390
2. رساله اسهالیه
(مطلب السوال)
... است. تخمِ گشنیز: سرد و خشک است در دوّم، مقوّی معده و امعاء و قاطع اسهال دموی و صفراوی، خاصّه بو دادة او مُسکّن حرارت و التهاب، قدر شربتش یک مثقال [است]. جندبیدستر: در سیّم گرم و خشک، مُحلّل ریاح و ...
جمعه, 05 فروردين 1390
3. مقدمه
(مطلب السوال)
... است. تخمِ گشنیز: سرد و خشک است در دوّم، مقوّی معده و امعاء و قاطع اسهال دموی و صفراوی، خاصّه بو دادة او مُسکّن حرارت و التهاب، قدر شربتش یک مثقال [است]. جندبیدستر: در سیّم گرم و خشک، مُحلّل ریاح و ...
جمعه, 05 فروردين 1390
4. ترکیبات افیون
(رساله افیونیه)
... چه طبع[221] را که با يک چیز[222] سر و کار است راه انتفاع از آن و طریق تحرّس خود از مضارّ آن بهتر تواند یافت[223] و از این سبب است که دیرتر لاغر و ضعیف می‌شود[224] و ایشان را قی صفراوی و زنجاری و سقوط اشتها ...
جمعه, 20 اسفند 1389
5. s7
(رساله افیونیه)
...  9)      و از آن جمله ردائت اخلاق است؛ جهت آنکه اخلاقِ آدم متغير می‌شود به تغيّر مزاج دموی، خندان و مسرور، و سوداوی[36] مغموم و محزون و صفراوی، غضبان و بلغمی، کسلان، و چون ردائت مزاج حاصل است، ردائت اخلاق ...
جمعه, 20 اسفند 1389
6. کلام استاد
(دفع المضار)
... چکانید. و اگر صفراوی مزاج باشد روغن بنفشه در گوش باید چکانید. دفع مضرت حمام بر امتلای غذا و آن سدۀ جگر و رگهاست به سبب روان شدن غذای غیر منهضم و لازمِ این حال است تب‌های عفن و ورم‌ها، به مثل سکنجبین بزوری و ...
جمعه, 20 اسفند 1389
7. اصطلاحات مربوط به اشکال دارویی و شیوة کاربرد داروها
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
...  ـ نقوع اجاص (آلو بخارا) مرطّب معده است و برای رفع قي و غثیان صفراوی مفيد می‌باشد. لَعوق: به‌معني انگشت‌پیچ است. داروی لیسیدنی است كه از معجون رقيق‌تر باشد. ـ لعوق زوفا منقّی سینه از اخلاط غلیظ است. ...
شنبه, 27 فروردين 1390
8. رساله اسهالیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... است. تخمِ گشنیز: سرد و خشک است در دوّم، مقوّی معده و امعاء و قاطع اسهال دموی و صفراوی، خاصّه بو دادة او مُسکّن حرارت و التهاب، قدر شربتش یک مثقال [است]. جندبیدستر: در سیّم گرم و خشک، مُحلّل ریاح و ...
جمعه, 05 فروردين 1390
9. مقدمه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... است. تخمِ گشنیز: سرد و خشک است در دوّم، مقوّی معده و امعاء و قاطع اسهال دموی و صفراوی، خاصّه بو دادة او مُسکّن حرارت و التهاب، قدر شربتش یک مثقال [است]. جندبیدستر: در سیّم گرم و خشک، مُحلّل ریاح و ...
جمعه, 05 فروردين 1390
10. ترکیبات افیون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
... چه طبع[221] را که با يک چیز[222] سر و کار است راه انتفاع از آن و طریق تحرّس خود از مضارّ آن بهتر تواند یافت[223] و از این سبب است که دیرتر لاغر و ضعیف می‌شود[224] و ایشان را قی صفراوی و زنجاری و سقوط اشتها ...
جمعه, 20 اسفند 1389
11. s7
(مجموعه کتاب های طرح احیا/رساله افیونیه)
...  9)      و از آن جمله ردائت اخلاق است؛ جهت آنکه اخلاقِ آدم متغير می‌شود به تغيّر مزاج دموی، خندان و مسرور، و سوداوی[36] مغموم و محزون و صفراوی، غضبان و بلغمی، کسلان، و چون ردائت مزاج حاصل است، ردائت اخلاق ...
جمعه, 20 اسفند 1389
12. کلام استاد
(مجموعه کتاب های طرح احیا/دفع المضار)
... چکانید. و اگر صفراوی مزاج باشد روغن بنفشه در گوش باید چکانید. دفع مضرت حمام بر امتلای غذا و آن سدۀ جگر و رگهاست به سبب روان شدن غذای غیر منهضم و لازمِ این حال است تب‌های عفن و ورم‌ها، به مثل سکنجبین بزوری و ...
جمعه, 20 اسفند 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047