جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو نزف‌الدم

8 آیتم را پیدا کرد.

1. رساله اسهالیه
(مطلب السوال)
... در دویّم گرم و خشک، مُحلّل و مُنقی معده و مُجفف رطوبات معده و امعاء [است]. اقاقیا: در دویّم سرد و در سیّم خشک و در حبسِ اسهال دموی و نزف‌الدم و اندمال جراحات، بی‌عدیل، قدر شربتش تا نیم مثقال است. انیسون: ...
جمعه, 05 فروردين 1390
2. مقدمه
(مطلب السوال)
... گرم و خشک، مُحلّل و مُنقی معده و مُجفف رطوبات معده و امعاء [است]. اقاقیا: در دویّم سرد و در سیّم خشک و در حبسِ اسهال دموی و نزف‌الدم و اندمال جراحات، بی‌عدیل، قدر شربتش تا نیم مثقال است. انیسون: در ...
جمعه, 05 فروردين 1390
... و به سرعت استرخاء حاصل مي‌گردد ايشان را در رياضات، و[79] گرم نمي‌گردد بسيار فصل تابستان و سرد نمي‌گردد بسيار فصل زمستان ايشان و از امراض مختصه به ايشان، حميات مزمنه و صرع و اسهال و نزف‌الدم از حیض و بواسير ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
4. هوا‌ و تنفس
(حفظ صحت)
... و ظهور پيدا کرده، جلد بي‌رنگ و دَوَران دَم اقوىٰ و بنابراين نزف‌الدم‌ها، خاصّه رعاف و بواسير، کثيرالوقوع شود؛ اعمال هضميّه، بطيء و بزاق و رطوبت معدي و بانقراسي و مواد مدفوعه و مترشحه و بول به‌ طور وضوح ...
شنبه, 20 آذر 1389
5. رساله اسهالیه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... در دویّم گرم و خشک، مُحلّل و مُنقی معده و مُجفف رطوبات معده و امعاء [است]. اقاقیا: در دویّم سرد و در سیّم خشک و در حبسِ اسهال دموی و نزف‌الدم و اندمال جراحات، بی‌عدیل، قدر شربتش تا نیم مثقال است. انیسون: ...
جمعه, 05 فروردين 1390
6. مقدمه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مطلب السوال)
... گرم و خشک، مُحلّل و مُنقی معده و مُجفف رطوبات معده و امعاء [است]. اقاقیا: در دویّم سرد و در سیّم خشک و در حبسِ اسهال دموی و نزف‌الدم و اندمال جراحات، بی‌عدیل، قدر شربتش تا نیم مثقال است. انیسون: در ...
جمعه, 05 فروردين 1390
7. تدبیر هوا-تغییرات هوا - تدابیر چهار فصل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... و به سرعت استرخاء حاصل مي‌گردد ايشان را در رياضات، و[79] گرم نمي‌گردد بسيار فصل تابستان و سرد نمي‌گردد بسيار فصل زمستان ايشان و از امراض مختصه به ايشان، حميات مزمنه و صرع و اسهال و نزف‌الدم از حیض و بواسير ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
8. هوا‌ و تنفس
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت)
... و ظهور پيدا کرده، جلد بي‌رنگ و دَوَران دَم اقوىٰ و بنابراين نزف‌الدم‌ها، خاصّه رعاف و بواسير، کثيرالوقوع شود؛ اعمال هضميّه، بطيء و بزاق و رطوبت معدي و بانقراسي و مواد مدفوعه و مترشحه و بول به‌ طور وضوح ...
شنبه, 20 آذر 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047