جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو پوست

71 آیتم را پیدا کرد.

صفحه 1 از 3
... زبان را بسیار بگزد و اجزاي آن در زبان فرو رود و موجب تفریق اجزای زبان شود. طعام‌های حرّیف به‌سبب شدت گرمی و لطافت جوهرشان به حسب مراتب خود جالی و خراشندة سطح پوست و فرو رونده در آن، مفتّح، ملطّف، مقطّع، ...
شنبه, 27 فروردين 1390
2. اصطلاحات مربوط به افعال داروها
(کلیات طب سنتی ایران)
... خود، عضو را گرم می‌کند و خون را به سمت آن می‌آورد و موجب سرخی در سطح پوست عضو می‌شود، مانند خردل، انجیر و پونه. حکّاک: یعنی به‌خارش‌آورنده. دوایی است که به‌‌سبب حدّت و گرمی خود، اخلاط گزنده و خارش‌آورنده ...
شنبه, 27 فروردين 1390
3. روش‌های مختلف ایجاد استفراغ
(کلیات طب سنتی ایران)
... از طریق ترشحات بزاق خود وارد بدن می‌کند. زالو در درمان غانغاریا (گانگرن)، زخم‌های پوستی مزمن و دردهای مفصلی کاربرد دارد. امروزه اثر درمانی زالو بر نجات بافت کنده شده (به‌خصوص در جراحی‌های رپلانت گوش ...
شنبه, 27 فروردين 1390
4. تشریح در دوره ساسانیان
(حکایات اهل نظر)
... ورم را، كه شيب پره پهلو است، به دست چپ محكم بگرفتي؛ چنانچه پوست و پرده و كنار سِپُرز[9] گوئيا در ميان انگشت او درآمده بودي. و آن جوالدوز را از اين‌ سوی پوست بردي و از سوی ديگر بيرون كردي و لحظه بگذشتي ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
5. حكايت باز و جالينوس
(حکایات اهل نظر)
... ضماد و غلیظ‌تر از روغن باشد و بر روی پوست به کار رود. آنچه رقيق القوام باشد و بر عضو مالند. ر.ک: مخزن الادويه. در اینجا، به مناسبت، حکایتی از داروی طِلا، در درمان سعفه [شیرینه که بر سر و روی کودک بر ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
6. خون گرفتن
(حکایات اهل نظر)
... دست انجام می‌گرفت برحذر مي‎داشتند تا نكند انگشتانش نرمي و حساسيت و كارآمدي خود را از دست دهد و ديگر نتواند به آساني محل رگي را كه زير پوست و گوشت است تشخيص دهد. به او حتي توصيه مي‎شد كه با كشيدن سرمه چشمهاي ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
7. جنديشاپور: شهر طب و طبابت
(حکایات اهل نظر)
... از مراكز مهم نساجي و عطرسازي گرديد و از این رو، پادشاهان ساساني نفوذ و قدرت خود را در اين شهر به نمايش مي‎گذاشتند.[7] باید یاد آوری کرد جنديشاپور همان شهري است كه ماني[8] را در آن پوست كندند و پوستش را ...
دوشنبه, 08 فروردين 1390
... كه پوست آن در طب مصرف مي‏شود اين است كه التهاب و ورم را از بين مي‏برد و مي‏دانيم كه كورتيزون و آسپيرين نيز عيناً همين تأثير را داشته و به واسطة خواص ضدالتهابي كه دارند در معالجة رماتيسم يعني التهاب مفاصل ...
جمعه, 05 فروردين 1390
... باشد. خلاصه اين‌كه دانشمندان از زمان پاستور تا كنون مي‏كوشند كه به مردم حالي كنند ميكروب‌ها و ويروس‌ها همه جا، روي غذاها، در آب، در هوا و روي پوست بدن و داخل دهان و حلق و بيني موجودند و معمولاً هم ضرري ...
جمعه, 05 فروردين 1390
10. رساله اسهالیه
(مطلب السوال)
... امعاء و قدر شربتش دو مثقال [است]. پیه کلیه بز: نافع است خشونت امعاء و قروح آن و شکنندة حدّت ادویّة حادّه کمامرّفی‌البیض. پوست انار ترش و اَقماع او: مثل گلنار است در طبیعت و در افعال و گویند پوست انار ...
جمعه, 05 فروردين 1390
11. باب اول
(مطلب السوال)
... شود شونیز ببویند و شیخ ابوعلی نیز تصریح به این مطلب کرده و اگر به سینه بریزد علاجش آن است که ماءالشّعیر خشخاش، با شربت بنفشه بنوشند و صفت ماءالشعیر خشخاشی این است: بگیرند جو پوست کنده و نشکسته را هفت مثقال ...
جمعه, 05 فروردين 1390
12. مقدمه
(مطلب السوال)
... امعاء و قدر شربتش دو مثقال [است]. پیه کلیه بز: نافع است خشونت امعاء و قروح آن و شکنندة حدّت ادویّة حادّه کمامرّفی‌البیض. پوست انار ترش و اَقماع او: مثل گلنار است در طبیعت و در افعال و گویند پوست انار ...
جمعه, 05 فروردين 1390
13. ترکیبات افیون
(رساله افیونیه)
... برشعثا را به آبی که انجیر زرد در آن خیسانیده باشند دو اوقیه، بسفایج فستقی، بنفشه از هر یک پنج درم، پوست هلیلة زرد، پوست هلیلة کابلی، پوست هلیلة سیاه، از هر یک سه درم، مغز تخم کفاله چهار درم. مجموع را در ...
جمعه, 20 اسفند 1389
14. s9
(رساله افیونیه)
... مناسب است[54] یا غیر مناسب، و غیر مناسب یا مخالف در کیفیّت است یا نه[55]. تعویض مناسب در کیفیّت مثل آنکه او را در آبِ پوست خشخاش خورند < و از آن کم کنند و اندک اندک از این زیاده کنند تا به آن برسد که ...
جمعه, 20 اسفند 1389
15. s1
(رساله افیونیه)
... به رطوبت شبيه به طلّ، که از افواه عروق بيرون می‌آيد و بر ظاهر اعضا می‌نشيند و آن رطوبت، در اکثر زمستان و بعضی از بهار هست تا چندانکه حرارت روز تحليل آن کند، پس در پوست خشخاش از اين رطوبت بسياری نفوذ می‌کند ...
جمعه, 20 اسفند 1389
16. s3
(رساله افیونیه)
... بزرالبنج است، بعضی تردّد کرده‌اند ميان او و دو برابر او تخم لفاح، يا پوست ريش‌ها يا عصارة او، و مراد از او بزرالبنج سفيد است چه[47]، سياه از سمومی است که برای منافع استعمال[48] می‌شود، و بعد از اين آورده ...
جمعه, 20 اسفند 1389
17. بیماری‌های دستگاه تنفسی
(تحفه سلیمانیه)
... مرتبه بنوشند. [اگر به داروهایی كه ذكر شد پوسته خشخاش كوبیده اضافه كنیم، اثر آن بیشتر و مفیدتر خواهد شد]. [و همچنین اگر یك جزء از تخم كاهو[2] به آن اضافه كرده برای سرفه‌های خشكی كه در شب بوجود می‌آید ...
جمعه, 20 اسفند 1389
18. بیماری‌های كليه و مثانه
(تحفه سلیمانیه)
[سنگ‌های كليه و مثانه] صفت دوایی كه سنگ گرده و مثانه را نافع است: پوست بیخ كبر و پوست بیخ خیار چنبر و جاوشیر و سلیخه و تخم اسفند و زراوند مدحرج و اكیرتركی [و رازیانه و بادام تلخ] از هر كدام یك ...
جمعه, 20 اسفند 1389
19. بیماری‌های قلب
(تحفه سلیمانیه)
... چیزها[ی] خوشبوی سرد و لباس را صندل مالیدن نافع است. صفت دوایی كه نافع است خفقان بی‌ غشّی و حرارت و تب را:[5] مصطكی، عود خام و دارچین و قرنفل، سك، سنبل، جوز بوا، قاقله [و كبابه]، هیل بوا، پوست ترنج از ...
جمعه, 20 اسفند 1389
20. بيماري‌های گوش
(تحفه سلیمانیه)
... دندان را، هر گاه رو و لحیتن[19] و سر و اطراف گوش را با آن ضماد سازند: بابونه و اكلیل‌الملك و بنفشه [خشك] و گل خطمی سفید، آرد جو، پوست خشخاش و تخم آن، از هر یك مساوی در آب پزند تا خوب مهرّا شود، بكوبند ...
جمعه, 20 اسفند 1389
[تركیدن لب] در معالجه تركیدن لب: بچسبانند بر آن غِرقِئ بیض و غرقئ قصب[1]، یعنی پوست نازك كه در تخم‌مرغ و نی[وجود دارد]، و به مرهمی كه ذكر شد در خشك‌‌ریشه بینی[2] ...
جمعه, 20 اسفند 1389
22. سموم و گزش‌ها
(تحفه سلیمانیه)
... آشامیدن پوست زراوند مدحرج 3 درهم و با 4 اوقیه سركه گرم كرده، و همچنین خوردن تخم یونجه به اندازه 3 كفلمه كه روی آن سركه نوشیده شود]. و خوردن بیست درم آرد كرسنه[16] و از عقب [آن] نبیذ [خالص] آشامیدن، و ...
جمعه, 20 اسفند 1389
23. کلام استاد
(دفع المضار)
... فی الحال که بدن او بنیاد نم کند، آب بر خود ریزد و بر حوالی خود تا هوای حمام تر شود و چندان درنگ کند که بشرۀ او سرخ شود و اندام از جا برآید و چون بنیاد تحلیل و درهم آمدن پوست اندام شود، بیرون آید و باید ...
جمعه, 20 اسفند 1389
... مايل به گرمي و خشكي باشد و بر حافظين صحت واجب و لازم است كه پوشش بدن را زياده نمايند و از لباسهاي پشمين مثل شال كشميري و كرماني و اقسام پوستها مانند قاقم و پوستهائي كه از خراسان و شيراز و ساير جاها [از] ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
25. مزاج
(مصطفوی 2)
... می‌كند؛ اختلاج در پاهاي آن‌ها زياد ديده می‌شود؛ پوستشان  خشك و گاهي به بعضي بيماري‌هاي جلدي از قبيل اگزما، ايكتيوز، پسوريازيس  و كهير مبتلا می‌گردند؛ از سرما متاذي و ناراحت هستند و دست و پاي آن‌ها در موقع ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... عارضه، تخم تره‌تیزک مالش ده تا پوست وي را زخم كند و پوست مرده جدا گردد. پس از آن اگر زخم‌ها بهبودي يافت آثار آن با مالش بادام تلخ و روغن موم درمان مي‌شود و علاوه بر آن خوردن غذاهاي معتدل توصيه مي‌شود. ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... بعد اين جوشانده را استفاده كند: پوسته ريشه كرفس و پوسته ريشه رازيانه هر كدام به وزن دو درهم و تخم كرفس و تخم رازيانه هر كدام به وزن دو درهم گرفته و در سه رطل آب، پخته تا آنكه دو سوم آن بخار شود آنگاه دو ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
28. سوختگي
(حفظ صحت)
... زخم وسعت هم داشته باشد، «حُمّي» و «قُشَعريره» و ساير علايم ظاهر گردند. در اين حالت، نهايت احتياط را در بيرون آوردن لباس کرده و اگر ضرورت پيدا کند با مِقراض لباس را بريده، بيرون کنند تا آنکه به پوست طاول‌ها ...
شنبه, 20 آذر 1389
29. مراقبت از پوست
(حفظ صحت)
... هم سر را، در صورتي که موهايش کوتاه باشد، با آب سرد شسته و اگر طويل باشد، با آب نيم‌گرم بشويند و اگر اندکي «کربنات دوسود» که شبيه جوش‌شيرين است با آب مخلوط کرده، با آن آب سرد بشويند، يقيناً پوست وموي سر ...
شنبه, 20 آذر 1389
30. اغذية نباتيّه
(حفظ صحت)
...  گوشت ماهی 00150/0 ذرت 00360/0 تخم‌مرغ بی‌پوست 00570/0 برنج 00150/0 نان خوب 00480/0 سیب‌زمینی 00200/0 لوبیای ...
شنبه, 20 آذر 1389
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > انتها >>

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047