جستجو
فقط جستجو:

متن جستجو گرمي

23 آیتم را پیدا کرد.

1. کلیات داروشناسی
(کلیات طب سنتی ایران)
... سرخی و صداقت) بر يك جوهر (مثل سیب و انسان) عارض می‌شود و وابسته به آن است. بدین ترتیب کیفیات اربعه (گرمی و سردی و تری و خشکی) نیز برای دواها عَرَض محسوب می‌شوند. گرمي و سردي از کيفيات فاعله‌اند يعني اثرگذارند. ...
شنبه, 27 فروردين 1390
2. مراتب قواي ادويه
(کلیات طب سنتی ایران)
... متضاد است، آن را متضادة‌القوه می‌گويند، يعني دوایی که عملكرد اجزايش با یکديگر فرق می‌كند؛ و هنگامی که عملكرد همة اجزاء یکسان و در يك راستا باشد (مثلاً تمام اجزاء هر كدام به تنهايي و نیز همه با هم، گرمي ...
شنبه, 27 فروردين 1390
3. تدبير حركت و سكون
(حفظ صحت ناصری)
... سببي است در منعِ وضعِ اين فضلات؛ زيرا كه از گرمي حادث از حركت، فضلات رقيق و گداخته و به عرق دفع مي‌شوند و در طول زمان چيزي كه او را قدري باشد جمع نمي‌گردد كه باعث ثقل و فساد و تعفن و امراض گردد و به سبب ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
4. تدبير مأكول و مشروب
(حفظ صحت ناصری)
... است اگر غذاي گرمي خورد ظاهر و باطن هر دو گرم و هضم ضعيف مي‌شود. دوم: به سبب آنكه ظاهر در زمستان سرد است پس هر گاه باطن به ورود غذاي سرد، سرد شود باعث خاموش[18] شدن حرارت غريزي مي‌‌گردد و در دو فصل ديگر ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
... اطبا، غير فصول نزد منجّمين است؛ زيرا كه ربيع نزد اطبا زماني است كه نباشند مردم در بلاد معتدله محتاج به سوی[5] پوشش زياد به سبب[6] سردي هوا و نه محتاج باشند به سوي ترويح بسياري به سبب گرمي هوا. ابتداي آن ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
6. درضروريات تدبيراكل
(حفظ صحت ناصری)
... سرد بالفعل و زمستان گرم بالفعل باشد. اول: به جهت اينكه ظاهر بدن در اين فصل گرم است اگر غذاي گرمي خورد ظاهر و باطن هر دو گرم و هضم ضعيف مي‌شود. دوم: به سبب آنكه ظاهر در زمستان سرد است پس هر گاه باطن به ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
7. مزاج
(مصطفوی 2)
... از هوا، و سبك‌تر از خاك می‌باشد، و آب به واسطه اين خواص منشأ آثار و افعالي می‌شود، مثلاً سردي آن می‌تواند جسم گرمي را سرد نمايد، قدما اين عمل را به "صورت" آب نسبت داده می‌گفتند مبدأ فعل صورت جسم است، و ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... و بيمار را از خوردن لبنيات، خرما و غذاهاي شور و تیز و همچنین مباشرت جنسی پرهیز ده. اما چنانچه علائم خون در بيمار آشكار نبود، فصد نكن بلكه فقط دستورات ديگر را اعمال كن. اما درمان غلبة گرمي و نيز خشکی ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
... از گازهاي نفخ‌آوري است كه باعث كشيدگي امعاء شده و در پی آن دردناك مي‌شوند و يا ناشي از خشكي درد و رسوخ آن است. وقتي درد قولنج عارض شود نبايد در آغاز درمان داروهاي گرمي‌بخش و بویژه مسهل داده شود چه اینکه ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
10. اختناق و خفگی
(حفظ صحت)
... او را به منزل برده و اگر مسافت بسيار است در همان جا لباسش را کنده و با پارچه گرمي بدنش را خشکانيده و به روي زمين يا رخت‌خواب خوابانيده و سرش را قدري بلندتر قرار دهند. و هرگز به عقايد باطله عوامانه توسّل ...
شنبه, 20 آذر 1389
11. مراقبت از پوست
(حفظ صحت)
... مفاسد عظيمه هم گرديده است؛ و يکي از آن بي‌ملاحظه‌گي‌ها، گرمي آب حمام است که با وجود آن که نبايد از 30 درجه تجاوز نمايد. در اينجا به 40 درجه بلكه 50 درجه مي‌رسد و حال آنكه در 53 درجه و 54 درجه، حرارت آب ...
شنبه, 20 آذر 1389
12. کلیات داروشناسی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... سرخی و صداقت) بر يك جوهر (مثل سیب و انسان) عارض می‌شود و وابسته به آن است. بدین ترتیب کیفیات اربعه (گرمی و سردی و تری و خشکی) نیز برای دواها عَرَض محسوب می‌شوند. گرمي و سردي از کيفيات فاعله‌اند يعني اثرگذارند. ...
شنبه, 27 فروردين 1390
13. مراتب قواي ادويه
(مجموعه کتاب های طرح احیا/کلیات طب سنتی ایران)
... متضاد است، آن را متضادة‌القوه می‌گويند، يعني دوایی که عملكرد اجزايش با یکديگر فرق می‌كند؛ و هنگامی که عملكرد همة اجزاء یکسان و در يك راستا باشد (مثلاً تمام اجزاء هر كدام به تنهايي و نیز همه با هم، گرمي ...
شنبه, 27 فروردين 1390
... براي تتبعات تاريخي ارزشي قايل نيستند و آن را سرگرمي‌كم‌اهميتي مي‌دانند. دليلي كه اقامه مي‌كنند اين است كه بهترين قسمت‌هاي علوم قديم اقتباس گرديده و جزء علوم فعلي شده است. بقيه قابل فراموشي است و بيهوده ...
جمعه, 05 فروردين 1390
15. تدبير حركت و سكون
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... سببي است در منعِ وضعِ اين فضلات؛ زيرا كه از گرمي حادث از حركت، فضلات رقيق و گداخته و به عرق دفع مي‌شوند و در طول زمان چيزي كه او را قدري باشد جمع نمي‌گردد كه باعث ثقل و فساد و تعفن و امراض گردد و به سبب ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
16. تدبير مأكول و مشروب
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... است اگر غذاي گرمي خورد ظاهر و باطن هر دو گرم و هضم ضعيف مي‌شود. دوم: به سبب آنكه ظاهر در زمستان سرد است پس هر گاه باطن به ورود غذاي سرد، سرد شود باعث خاموش[18] شدن حرارت غريزي مي‌‌گردد و در دو فصل ديگر ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
17. تدبیر هوا-تغییرات هوا - تدابیر چهار فصل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... اطبا، غير فصول نزد منجّمين است؛ زيرا كه ربيع نزد اطبا زماني است كه نباشند مردم در بلاد معتدله محتاج به سوی[5] پوشش زياد به سبب[6] سردي هوا و نه محتاج باشند به سوي ترويح بسياري به سبب گرمي هوا. ابتداي آن ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
18. درضروريات تدبيراكل
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت ناصری)
... سرد بالفعل و زمستان گرم بالفعل باشد. اول: به جهت اينكه ظاهر بدن در اين فصل گرم است اگر غذاي گرمي خورد ظاهر و باطن هر دو گرم و هضم ضعيف مي‌شود. دوم: به سبب آنكه ظاهر در زمستان سرد است پس هر گاه باطن به ...
دوشنبه, 11 بهمن 1389
19. مزاج
(مجموعه کتاب های طرح احیا/مصطفوی 2)
... از هوا، و سبك‌تر از خاك می‌باشد، و آب به واسطه اين خواص منشأ آثار و افعالي می‌شود، مثلاً سردي آن می‌تواند جسم گرمي را سرد نمايد، قدما اين عمل را به "صورت" آب نسبت داده می‌گفتند مبدأ فعل صورت جسم است، و ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
20. ضايعات آشكار در ظاهر بدن، فصد، حجامت، قي و اسهال
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... و بيمار را از خوردن لبنيات، خرما و غذاهاي شور و تیز و همچنین مباشرت جنسی پرهیز ده. اما چنانچه علائم خون در بيمار آشكار نبود، فصد نكن بلكه فقط دستورات ديگر را اعمال كن. اما درمان غلبة گرمي و نيز خشکی ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
21. ضعف معده، بیماری‌های شکم و دستگاه گوارش
(مجموعه کتاب های طرح احیا/قانون کوچک)
... از گازهاي نفخ‌آوري است كه باعث كشيدگي امعاء شده و در پی آن دردناك مي‌شوند و يا ناشي از خشكي درد و رسوخ آن است. وقتي درد قولنج عارض شود نبايد در آغاز درمان داروهاي گرمي‌بخش و بویژه مسهل داده شود چه اینکه ...
چهارشنبه, 24 آذر 1389
22. اختناق و خفگی
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت)
... او را به منزل برده و اگر مسافت بسيار است در همان جا لباسش را کنده و با پارچه گرمي بدنش را خشکانيده و به روي زمين يا رخت‌خواب خوابانيده و سرش را قدري بلندتر قرار دهند. و هرگز به عقايد باطله عوامانه توسّل ...
شنبه, 20 آذر 1389
23. مراقبت از پوست
(مجموعه کتاب های طرح احیا/حفظ صحت)
... مفاسد عظيمه هم گرديده است؛ و يکي از آن بي‌ملاحظه‌گي‌ها، گرمي آب حمام است که با وجود آن که نبايد از 30 درجه تجاوز نمايد. در اينجا به 40 درجه بلكه 50 درجه مي‌رسد و حال آنكه در 53 درجه و 54 درجه، حرارت آب ...
شنبه, 20 آذر 1389

دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری
پزشک و متخصص فارماکولوژی

استاد طب سنتی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

تلفن مطب:  22865212

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20

خ شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- خ قبا

تلفن پیک دارو بعد از ویزیت:   09109104047